STATUT SOŁECTWA

PIASECZNIK

z dnia 25 luty 2004r.


Metryka solectwa

§ 1.Statut uchwalony przez Radę Miejską w Choszcznie uchwałą Nr XV/125/2004 z dnia 25 luty 2004r. po zasięgnięciu opinii Zebrania Wiejskiego w Piaseczniku.

§ 2.W skład sołectwa wchodzi wieś Piasecznik. Sołectwo Piasecznik obejmuje obszar 2036,25 ha Sołectwo graniczy z sołectwem Radaczewo. Siedzibą sołectwa jest miejscowość zamieszkana przez wybranego aktualnie sołtysa.

Pozycja prawna sołectwa

§ 3. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą Gminy.

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym statucie.

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania, zakres działania sołectwa jak i jego organów oraz organizację wewnętrzną.

4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie

z ustaleniami niniejszego statutu.

5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.

6. Rozstrzygnięcia organów Gminy dotyczące żywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa.

7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.


8. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział następuje z ważnych powodów ogólnogminnych w drodze uchwały Rady Miejskiej, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa. Konsultację przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom sołectwa zgłaszanie uwag do projektu uchwały przez okres 30 dni u sołtysa sołectwa. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców przeprowadza się konsultację na zebraniu wiejskim.

Zakres działania

§ 4. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa.

§ 5. Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

1. ogólnospołeczną i integracyjną funkcję, w tym:

1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania

właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności : gotowości niesienia pomocy

sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania

gospodarności, dyscypliny społecznej poszanowania mienia,

2) działania oświatowo - wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia

rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,

3) organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla

niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz,

4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku

publicznego,

6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi jednostkami w celu poprawy warunków sanitarnych , stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

2. Władanie i użytkowanie mienia - sołectwo jest właściwe w sprawach:

1) właściwości , użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych, zwanych mieniem

gminnym,

2) mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd na zasadach bieżącego korzystania

z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,

3) przeznaczanie środków finansowych znajdujących się w jego dyspozycji,

4) kierunków, zakresu i form społecznych czynów komunalnych,

5) utrzymania , konserwacji, remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych,

kulturalnych i sportowych w ramach ustaleń i planów oraz budżetu gminy.

3. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię oraz ustosunkowuje się w formie fakultatywnej, w sprawach:

1) planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości środowiskowych,

2) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia

w energię elektryczną i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

przeznaczenia pustych lokali użytkowych,

3) zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych

i rozmieszczenia przystanków,

4) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, pomocy społecznej, sportu znajdujących się na

terytorium sołectwa.

Władze sołectwa

§ 6. Samorządowymi władzami sołectwa są:

1. Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa.

2. Sołtys - organ wykonawczy sołectwa.

3. Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa w funkcjach wykonawczych.

§ 7.Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej , licząc od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawują organy Gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

Zebranie wiejskie - kompetencje

§ 8. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

§ 9. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy:

1. wybór i odwołanie organów sołectwa

1) wybór i odwołanie sołtysa,

2) wybór i odwołanie rady sołeckiej.

2. Zmiany statutu sołectwa - podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Miejskiej

o organizacji i zakresie działania sołectwa, a zwłaszcza:

1) zmiany kompetencji,

2) struktury organów sołectwa,

3) granic sołectwa,

4) zmiany zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach Rady Miejskiej,

5) korzystania z powierzonego sołectwu mienia gminnego,

6) warunków korzystania z przysługującej sołectwu zdolności sądowej,

3. Programowanie i planowanie:

1) uchwalanie rocznych planów rozwoju gospodarczego sołectwa,

2) uchwalanie planów gospodarczych przedsięwzięć,

3) uchwalanie programu i planów społecznych czynów komunalnych w oparciu o środki

własne sołectwa,

4) uchwalanie programów wspólnych prac z sąsiadującymi sołectwami oraz inicjatyw

inwestycyjnych w porozumieniu z organami Gminy,

4. Współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju gospodarczego:

1) występowanie do Burmistrza z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi realizacji zadań

i funkcji ogólnogminnych na terenie sołectwa,

2) opiniowanie projektów planów szczegółowego zagospodarowania sołectwa w zakresie:

komunikacji , handlu, usług, gastronomii, oświaty, wypoczynku,

3) wszczynanie postępowania w sprawie zmian obszaru sołectwa lub połączenia się

z sąsiadującymi sołectwami ( sołectwem).

5. Zasady gospodarowania mieniem gminnym:

1) zebranie wiejskie występuje do Burmistrza z wnioskami o przekazanie

wskazanych składników mienia gminnego do korzystania i zarządzania,

2) zebranie wiejskie podejmuje uchwały dotyczące przyjmowania lub odrzucania składników

mienia gminnego wskazanych przez organ gminy,

3) zebranie wiejskie podejmuje działania oraz upoważnia sołtysa do sprawowania zwykłego

zarządu mieniem. Zasady zwykłego zarządu mieniem sprowadzają się do:

a) zachowania mienia i osiągania z niego korzyści, w tym pobierania dochodów,

b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego obecnego przeznaczenia,

c) realizacji zwykłej gospodarczo eksploatacji mienia.

6. Sołectwo prowadzi samodzielnie własną gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

1) zebranie wiejskie uchwala roczny plan finansowo - rzeczowy zwany budżetem

sołectwa,

2) budżet sołectwa określa wydatki sołectwa w ujęciu działowym i rozdziałowym

stanowiąc załącznik do uchwały budżetowej Gminy,

3) budżet sołectwa uwzględnia w pełni środki finansowe z budżetu Gminy przekazane do

dyspozycji sołectwa,

4) zebranie wiejskie ustosunkowuje się do projektu budżetu Gminy w części dotyczącej

sołectwa.

5) Dochodami sołectwa są:

a) udziały w budżecie Gminy

b) przychody własne uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym,

c) dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa,

d) dochody z imprez, zabaw tanecznych, wystaw, konkursów organizowanych przez

sołectw zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) dotacje celowe z budżetu Gminy,

f) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

6) Środki finansowe z budżetu sołectwa przeznacza się w szczególności na:

a) dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,

b) remont i utrzymanie dróg dojazdowych,

c) utrzymanie i konserwację mienia gminnego przekazanego w zarząd sołectwa,

d) pokrycie kosztów związanych z działalnością techniczno - organizacyjną organów

sołectwa.

7) Środki finansowe sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym Gminy.

8) Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Miejski

9) Podstawą do wydatkowania środków z budżetu sołeckiego jest uchwała zebrania

wiejskiego.

7. Uprawnienia zebrania wiejskiego do kontroli społecznej:

1) Formami kontroli społecznej zebrania wiejskiego są:

a) brak aprobaty dla określonych postaw i działalności,

b) wyrażenie pochwały , szacunku dla danej działalności,

c) podanie do wiadomości publicznej swego stanowiska w przedmiotowej sprawie,

2) Zebranie wiejskie może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli instytucji, której

problemy są przedmiotem jego zainteresowania.

Procedury zebrania wiejskiego

§ 10. 1.Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:

1) Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim maja wszyscy mieszkańcy sołectwa zameldowani formalnie lub stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej i nie są pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych.

2) Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do:

a) zabierania głosu w dyskusji,

b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

c) głosowania,

d) składania oświadczeń,

e) żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia, bądź deklaracji itp.

3) W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć Burmistrz lub jego przedstawiciele, zabierać glos

i składać informacje poza regulaminowym porządkiem obrad.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,

3) na wniosek Burmistrza.

2. W przypadkach określonych w punkcie 2), zebranie winno być zwołane przez sołtysa

w ciągu 10 dni

3. W przypadku trwałej nieobecności powyżej 30 dni lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu, do zwołania zebrania upoważnia się wskazanego przez Burmistrza członka rady sołeckiej.

§ 12. 1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, a w szczególności w okresie przedwiosennym i przed zakończeniem roku budżetowego.

2. O zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty

z zaproponowanym porządkiem obrad. W każdym przypadku ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń.

§ 13. 1.Wymagane „quorum” dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. Przepisu wymienionego w ust. 1 nie stosuje się gdy zebranie odbywa się w II terminie. Ewentualność II terminu jako przesłanki ważności zebrania oraz podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.

3. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym, wyjąwszy przeprowadzenie wyborów oraz odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej.

4. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów co oznacza, że liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw”.

§ 14. 1.Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy sołtys.

2. W razie nieobecności sołtysa lub uzasadnionej niemożności prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej lub inny wybrany przez zebranie członek rady sołeckiej.

3. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.

4. Obrady są protokołowane i wraz z uchwałami oraz wnioskami przekazywane do Urzędu Miejskiego.

Sołecka ordynacja wyborcza

§ 15. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie przewidzianym w § 7 niniejszego statutu.

2. W ogłoszeniu o wyborach podaje się:

1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego,

2) wybór przewodniczącego zebrania,

3) sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,

4) dyskusja nad sprawozdaniem,

5) powołanie komisji skrutacyjnej,

6) zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

7) przeprowadzenie głosowania,

8) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje

i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego zebrania sołtys poprzedniej kadencji.

4. Przewodniczącego zebrania wyborczego wybiera się spośród mieszkańców sołectwa.

5. Warunki ważności uchwał wiejskiego zebrania wyborczego określa § 13 niniejszego statutu.

6.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

7. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

8. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów,

2) ustalenie za pośrednictwem jawnego głosowania przez uprawnionych członków zebrania

wiejskiego kwestii, oddzielnego wyboru sołtysa od wyboru członków rady sołeckiej,

3) zdecydowanie za pośrednictwem jawnego głosowania przez uprawnionych członków

zebrania wiejskiego, czy głosowanie na członków rady sołeckiej odbędzie się systemem

„en bloc”, tj jednocześnie na całą listę członków rady , czy też oddzielnie na po

szczególnych członków rady,

4) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

5) przygotowanie warunków organizacyjnych tj. urny wyborczej, kart do głosowania

i przeprowadzenie tajnego głosowania,

6) ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenie,

7) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują przewodniczący

zebrania oraz wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

9. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody. Liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba zgłoszeń na kandydatów może być zamknięta dopiero na mocy uchwały zebrania wyborczego. Głosowanie na sołtysa i członków rady sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście.

10. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej, przygotowanymi przez komisję skrutacyjną Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak „x” przy nazwisku wytypowanego przez siebie,

a wcześniej zgłoszonego oficjalnie na zebraniu kandydata.

11. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych,

2) zamazanych,

3) z poprzekreślanymi nazwiskami.

12. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, za wyborem.

Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej

§ 16. 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zwołanie zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej albo poszczególnych członków rady sołeckiej uchwala Rada Miejska, ustalając ostateczny termin wykonania zadania. W uchwale Rady Miejskiej podany jest wnioskodawca odwołania.

3 .Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Burmistrz,

2) Mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 1/10 podpisów mieszkańców

sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

5. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Miejska nie nadaje biegu.

6. Rozpatrywane są wnioski:

1) stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

2) nie respektowania uchwał zebrania wiejskiego,

3) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

7. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.

8. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

9 Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego, w ten sam sposób co wybór. Zebranie wiejskie powołuje komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

10. Wyniki głosowania komisja skrutacyjna podaje do wiadomości mieszkańcom sołectwa.

11. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej mogą złożyć rezygnację w toku kadencji

z pełnionej funkcji , bez podania przyczyn.

12. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez sołtysa lub członka rady sołeckiej jest równoznaczne z ogłoszeniem przez Radę Miejską wyborów uzupełniających na opuszczone funkcje przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 15

Sołtys - organ wykonawczy sołectwa

§ 17.Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję wykonawczą sołectwa.

§ 18. 1. Sołtysa , jako organ wykonawczy sołectwa niniejszy statut wyposaża

w następujące podstawowe kompetencje:

1) reprezentanta sołectwa,

2) organizatora zadań sołectwa,

3) administratora mienia gminnego,

4) wykonawcy określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej

w sołectwie.

2. Działalność sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa wspomaga rada sołecka

§ 19. 1.Do uprawnień sołtysa , jako reprezentanta sołectwa zalicza się w szczególności:

1) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz , instytucji, organizacji i osób prywatnych

we wszystkich sprawach dotyczących społecznych i prawnych interesów sołectwa,

2) udział w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosowania,

3) występowanie wobec organów Gminy z inicjatywami społecznymi, organizacyjnymi

dotyczącymi sołectwa, bądź też Gminy,

4) zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczenie jego obradom z uwzględnieniem

przepisu § 11 i § 14 niniejszego statutu,

5) zwoływanie i przewodniczenie radzie sołeckiej,

6) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach jak: projektów

rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa, przepisów prawa

miejscowego, planów zagospodarowania przestrzennego,

7) podejmowanie działań wykonawczych wespół z radą sołecką w sprawach realizacji uchwał

zebrania wiejskiego i uchwał Rady Miejskiej odnoszących się do sołectwa oraz postanowień niniejszego statutu,

8) sprawowanie bezpośredniego zarządu zwykłego mieniem gminnym przekazanym

odrębnymi zarządzeniami Burmistrza, oraz rozporządzanie dochodami płynącymi z mienia.

9) korzystanie z pomocy prawnej i techniczno - organizacyjnej Urzędu Miejskiego

w sprawach administracji mieniem będących w gestii sołectwa.

§ 20. Sołtys jako organizator zadań sołeckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

1) projektowanie programów i planów działań sołectwa i przedkładanie ich zebraniu

wiejskiemu,

2) przygotowanie projektu budżetu sołectwa i przedkładanie go zebraniu wiejskiemu,

3) organizowanie i koordynowanie inicjatyw jak i przedsięwzięć społecznych mających na

celu poprawę warunków społeczności wiejskiej, w szczególności poprzez projektowanie,

zachęcanie, propagowanie oraz realizację społecznych czynów komunalnych,

4) podejmowanie działań wykonawczych wespół z radą sołecką w sprawach realizacji uchwał

zebrania wiejskiego uchwał Rady Miejskiej odnoszących się do sołectwa oraz postanowień

niniejszego statutu,

5) sołtys sprawuje bezpośredni zarząd zwykły mieniem gminnym w granicach określonych

odrębną umową z Burmistrzem, oraz rozporządza po uzgodnieniu z zebraniem wiejskim

dochodami płynącymi z mienia, a z powyższego tytułu ponosi prawną odpowiedzialność,

6) sołtys występuje do Burmistrza z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach

sołeckich, przekraczających jego i sołectwa kompetencje,

7) sołtys może występować przed sądem na zasadzie posiadanej przez sołectwo zdolności

sądowej określonej postanowieniami niniejszego statutu oraz z upoważnienia zebrania

wiejskiego w sprawach należących do statutowej kompetencji sołectwa,

8) sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organizacyjnej Burmistrza w sprawach

administracji mieniem, będących w gestii sołectwa,

9) sołtys współdziała z organami inspekcji sanitarnej, zakładami ubezpieczeń, służby zdrowia

w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, organami straży pożarnej w profilaktyce

przeciwpożarowej, współorganizuje działania w zakresie zapobiegania klęskom

żywiołowym oraz usuwaniu ich skutków,

10) sołtys może opiniować wnioski mieszkańców sołectwa w sprawach m.in. przyznania

zasiłków i innej pomocy, o ulgi i umorzenia podatkowe, opłat i innych należności,

11) Sołtys inkasuje podatek rolny od nieruchomości, środków transportowych i posiadania

psów na podstawie odrębnej umowy za odpowiednią prowizją,

12) w celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego sołtys może zapraszać na

zebrania wiejskie przedstawicieli zarządów organizacji samorządowych, zawodowych

i społecznych działających w sołectwie i Gminie, omawiać plany i zamierzenia,

podejmować organizatorskie inicjatywy współdziałania

§ 21 1.Soltys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

2. Korzystanie z ochrony prawnej polega w szczególności na:

1) wzmocnionej przepisami prawa ochronie przed bezprawnymi atakami na jego osobę,

2) surowszej odpowiedzialności gdy wykonywane funkcje publiczne są wykorzystywane dla

celów przestępczych,

3) ściganiu z urzędu, z oskarżenia prokuratorskiego, za przestępstwa popełnione na

funkcjonariuszach publicznych.

3. Sołtysowi przysługuje pomoc prawna Urzędu Miejskiego w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Rada sołecka - kompetencje

§ 22. 1. Rada sołecka składa się z pięciu osób.

2. Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności jako organu wykonawczego sołectwa; a w szczególności w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym.

3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

4. Rada sołecka działa kolegialnie.

5. Rada sołecka uchwala okresowe plany pracy dla swojej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się

w zależności od potrzeb.

6. Kompetencją rady sołeckiej są objęte w szczególności następujące sprawy:

1) współopracowywanie projektów budżetu sołectwa oraz programów i planów działań,

2) inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów,

3) współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich

realizacji,

4) wyrażanie opinii oraz pełnienie roli stałego komitetu komunalnych czynów społecznych w

ramach udzielonych uprawnień przez zebranie wiejskie.

Nadzór sołectwa

§ 23 1.. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska, a w zakresie spraw finansowych Skarbnik Miejski.

2. Nadzór nad działalnością samorządu sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 14 dni od ich podjęcia - uchwały , wnioski i opinie zebrania wiejskiego.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz Choszczna.

5. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

6. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem, zajmuje ostateczne stanowisko , aż do uchylenia uchwały włącznie.

Spory

§ 24.Spory między organami sołectwa tj. zebraniem wiejskim oraz sołtysem z radą sołecką na tle interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań bądź sprzeciwu wobec decyzji organów Gminy naruszających istotne interesy sołectwa, rozpatruje Rada Miejska - § 3 ust. 6 statutu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.